ชีววิทยาและการผันแปรประชากรของเพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่ (Cofana spectra (Distant)) และการถูกเบียนโดยแมลงเบียนปีกบิดในนาข้าว

รายละเอียด

 • ชีววิทยาและการผันแปรประชากรของเพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่ (Cofana spectra (Distant)) และการถูกเบียนโดยแมลงเบียนปีกบิดในนาข้าว

 • Biology and population fluctuation of Cofana spectra (Distant) and its parasitism by Strepsipteran parasitoid in rice field

 • 2561

 •   กัลยา บุญสง่า
    ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์
    อัญชลี ใจเกี๋ยง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ม.ค.-มิ.ย. 2561

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 77-87

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าว;เพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่;ชีววิทยา;การผันแปรประชากร;ศัตรูธรรมชาติ;แมลงเบียนปีกบิด;การเบียน;นาข้าว

 • TAB000125620963

 • [1] กัลยา บุญสง่า (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)
  [2] ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)
  [3] อัญชลี ใจเกี๋ยง (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)

 • [1] Kunlayaa Boonsa-nga (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Chiang Rai Rice Research Center)
  [2] Chattraporn Kunawong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Chiang Rai Rice Research Center)
  [3] Unchalee Jaikeang (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Chiang Rai Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University