ความหลากหลายและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่นาภาคเหนือตอนบน

รายละเอียด

 • ความหลากหลายและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่นาภาคเหนือตอนบน

 • Diversity and efficiency of phosphate solubilizing bacteria from the rhizosphere of rice in the upper northern Thailand

 • 2561

 •   พิชญ์นันท์ กังแฮ
    สุทธกานต์ ใจกาวิล
    อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์
    สาธิต ปิ่นมณี
    วิภา หอมหวน

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ม.ค.-มิ.ย. 2561

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 46-59

 • ไทย

 • P34-จุลชีพในดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • ข้าว;จุลินทรีย์ดิน;ฟอสฟอรัส;แบคทีเรียละลายฟอสเฟต;เชื้อรา;พันธุ์ R258;ความหลากหลาย;การคัดเลือก;ประสิทธิภาพ;การเจริญเติบโต;ภาคเหนือตอนบน

 • TAB000125620961

 • [1] พิชญ์นันท์ กังแฮ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [2] สุทธกานต์ ใจกาวิล (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [3] อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่)
  [4] สาธิต ปิ่นมณี (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง)
  [5] วิภา หอมหวน (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Pitchanan Kanghae (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Phrae Rice Research Center)
  [2] Suttakan Jaikawin (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Phrae Rice Research Center)
  [3] Apiwat Hantanapong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Chiang Mai Rice Research Center)
  [4] Satid Pinmanee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Samoeng Rice Research Center)
  [5] Wipa Homhual (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University