การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 49 ด้วยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในสภาพเรือนทดลอง

รายละเอียด

 • การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 49 ด้วยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในสภาพเรือนทดลอง

 • Growth promotion of rice RD-49 by phosphate solubilizing bacteria in greenhouse condition

 • รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

 • Proceedings of the 5th National Soil and Fertilizer Conference: Driving Soil and Fertilizer Innovations toward Agriculture 4.0

 • 2560

 •   ธัญณ์ชนก เขียวคำ
    รัชฎาภรณ์ ต่อยนึ่ง
    พิชญ์นันท์ กังแฮ
    วิภา หอมหวล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 1-2 ส.ค. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 397 หน้า

 • ไทย

 • P34-จุลชีพในดิน

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • Oryza sativa;ฟอสเฟต;การละลายได้;แบคทีเรีย;ชนิด;การงอก;เมล็ด;การเติบโต;ผลผลิต;โรงเรือนเพาะปลูก;

 • Oryza sativa;Phosphates;Solubilization;Bacteria;Species;Germination;Seeds;Growth;Yields;Greenhouses;

 • ข้าว;แบคทีเรียละลายฟอสเฟต;สายพันธุ์;การงอกของเมล็ด;การเจริญเติบโต;พันธุ์ กข 49;ผลผลิต;สภาพเรือนทดลอง

 • Rice;Phosphate-solubilizing bacteria;Burkholderia pyrrocinia;CMI-23;Bukholderia vietnamiensis;NAN-21;Seed germination;Growth;Greenhouse

 • TAB000025620403

 • [1] ธัญณ์ชนก เขียวคำ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
  [2] รัชฎาภรณ์ ต่อยนึ่ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
  [3] พิชญ์นันท์ กังแฮ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแพร่)
  [4] วิภา หอมหวล (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)

 • [1] Thanchanok Keawkhom (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)
  [2] Radchadaphon Toynung (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)
  [3] Pitchanan Kanghae (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Phrae Rice Research Center)
  [4] Wipa Humhual (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University