ความสามารถของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมต่อการงอกของเมล็ดข้าวพิษณุโลก 2 ในห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด

 • ความสามารถของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมต่อการงอกของเมล็ดข้าวพิษณุโลก 2 ในห้องปฏิบัติการ

 • The ability of potassium-solubilizing bacteria on germination of seeds Phitsanulok 2 rice under laboratory condition

 • รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

 • Proceedings of the 5th National Soil and Fertilizer Conference: Driving Soil and Fertilizer Innovations toward Agriculture 4.0

 • 2560

 •   กมลชนก ห่วงมี
    พิชญ์นันท์ กังแฮ
    วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
    วิภา หอมหวล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  สมาคมดินและปุ่ยแห่งประเทศไทย
  สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 1-2 ส.ค. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 397 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • P34-จุลชีพในดิน

 • Oryza sativa;ข้าว;โพแทสเซียม;แบคทีเรีย;การละลายได้;จุลินทรีย์;บริเวณรอบราก;การงอก;ความสามารถในการงอก;ความยาว;ราก;ความสูง;

 • Oryza sativa;Rice;Potassium;Bacteria;Solubilization;Microorganisms;Rhizosphere;Germination;Germinability;Length;Roots;Height;

 • ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2;โพแทสเซียม;แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม;จุลินทรีย์รอบรากพืช;การงอกของเมล็ด;ความเร็วในการงอก;ความยาวราก;ความสูงต้นอ่อน

 • Rice;Phitsanulok 2 rice;Potassium;Potassium-solubilizing bacteria;KSB;Rhizospheric microorganism;Germination of seed

 • TAB000025620374

 • [1] กมลชนก ห่วงมี (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
  [2] พิชญ์นันท์ กังแฮ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแพร่)
  [3] วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
  [4] วิภา หอมหวล (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)

 • [1] Kamonchanok Huangmee (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)
  [2] Pichanan Kanghae (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Phrae Rice Research Center)
  [3] Wanwisa Punsak (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)
  [4] Wipa Humhual (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University