Big data คืออะไร

รายละเอียด

 • Big data คืออะไร

 • 2561

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • ต.ค. 2561

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 6-7

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • F01-การผลิตพืช

 • E70-การค้า/การตลาด

 • บิ๊กดาต้า;ข้อมูลดิบ;การวิเคราะห์ข้อมูล;การคาดการณ์;การเพาะปลูก;การรับประกันผลผลิต;การบำรุงรักษาอุปกรณ์การเกษตร

 • TAB000125620370

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University