ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สำหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต้นข้าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)

รายละเอียด

 • ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สำหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต้นข้าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)

 • Efficiency of an Indirect NCM-ELISA for survival assessment of rice ragged stunt virus infectivity and transmission from frozen rice plant tissue samples by an insect vectors, the brown planthopper (Nilaparvata lugens Stal)

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 56th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Agricultural Extension and Home Economics

 • 2561

 •   ฐานัฎ ณ พัทลุง
    วิชชุดา รัตนากาญจน์
    วิภา ตังคนานนท์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-278-434-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2561

 • กรุงเทพฯ

 • 923 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • Oryza sativa;โรคพืช;การควบคุมโรค;โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส;Nilaparvata lugens;การถ่ายทอดโรค;พาหะ;แมลงศัตรู;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การคงอยู่ทางชีวภาพ;การระบาดของโรค;โรคติดเชื้อ;

 • Oryza sativa;Plant diseases;Disease control;Viroses;Nilaparvata lugens;Disease transmission;Vectors;Pest insects;Pest control;Bioavailability;Epidemics;Infectious diseases;

 • ข้าว;โรคใบหงิกข้าว;โรคจู๋ข้าว;การถ่ายทอดโรค;การเกิดโรค;เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล;การรอดชีวิต;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;แมลงพาหะ;พืชอาศัย;การเข้าทำลาย

 • Oryza sativa;Rice ragged stunt disease;Nilaparvata lugens;Brown planthopper;Insect vectors;Indirect NCM-ELISA;Rice ragged stunt virus;Infectivity survival;Oryzavirus

 • KC5601012

 • [1] ฐานัฎ ณ พัทลุง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
  [2] วิชชุดา รัตนากาญจน์ (กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [3] วิภา ตังคนานนท์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • [1] Thanat Na-Phatthalung (Thammasat University. Rangsit Center, PathumThani (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Biotechnology)
  [2] Witchuda Rattanakarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [3] Wipa Tangkananond (Thammasat University. Rangsit Center, PathumThani (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Biotechnology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University