การทดสอบพืชอาหารของแมลงหล่า (Scotinophara coarctata (Fabricius))

รายละเอียด

 • การทดสอบพืชอาหารของแมลงหล่า (Scotinophara coarctata (Fabricius))

 • Investigation on host plant of rice black bug, Scotinophara coarctata (Fabricius)

 • 2560

 •   รอยบุญ จำรัสกาญจน์
    วันทนา ศรีรัตนศักดิ์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ก.ค.-ธ.ค. 2560

 • ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 87-94

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าว;แมลงหล่า;แมลงศัตรูพืช;พืชอาหาร;วัชพืช;การเจริญเติบโต;วงจรชีวิต

 • TAB000125612665

 • [1] รอยบุญ จำรัสกาญจน์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช)
  [2] วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Royboon Jumruskarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Nakhon Si Thammarat Rice Research Center)
  [2] Wantana Sriratanasak (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University