ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจาก กะเพรา กานพลู มะกรูดและยี่หร่าต่อเชื้อรา Curvularia spp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าวไร่

รายละเอียด

 • ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจาก กะเพรา กานพลู มะกรูดและยี่หร่าต่อเชื้อรา Curvularia spp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าวไร่

 • Efficacy of essential oil from holy basil, clove bud, kaffir lime and fennel sweet on Curvularia spp. causing dirty panicle disease of upland rice

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

 • Proceedings of the 14th National Seed Conference 2017

 • 2560

 •   อลงกรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
    ร่วมจิตร นกเขา
    พรประภา คงตระกูล

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-3-7

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  กรมการข้าว
  กรมป่าไม้
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  กรมส่งเสริมการเกษตร

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

 • ชุมพร

 • 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 270 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ข้าวไร่;โรคเมล็ดพันธุ์;โรคเมล็ดด่าง;น้ำมันหอมระเหย;กะเพรา;กานพลู;มะกรูด;ยี่หร่า;เชื้อรา;การควบคุมโรค;การยับยั้งการเจริญเติบโต;ประสิทธิภาพ

 • Upland rice;Seed born pathogen;Dirty panicle disease;Essential oil;Fungi;Curvularia spp.;Holy basil;Clove bud;Kaffir lime;Fennel sweet;Disease control

 • TAB000025610198

 • [1] อลงกรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรพืชสวน)
  [2] ร่วมจิตร นกเขา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรพืชสวน)
  [3] พรประภา คงตระกูล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรพืชสวน)

 • [1] Alongkorn Na Takuatung (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Prince of Chumphon Campus, Chumphon (Thailand). Department of Agriculture of Technology. Horticulture Program)
  [2] Ruamjit Nokkoul (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Prince of Chumphon Campus, Chumphon (Thailand). Department of Agriculture of Technology. Horticulture Program)
  [3] Pornprapa Kongtragoul (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Prince of Chumphon Campus, Chumphon (Thailand). Department of Agriculture of Technology. Horticulture Program)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University