ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปข้าว: ช่องทางต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

รายละเอียด

 • ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปข้าว: ช่องทางต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • ก.ย. 2560

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 หน้า 4-5

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • C20-การส่งเสริม

 • ข้าว;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปข้าว;นวัตกรรม;เทคโนโลยี;ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้;การส่งเสริม;ภาครัฐ;ภาคเอกชน

 • TAB000125611141

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University