การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

รายละเอียด

 • การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • ก.ค. 2560

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 หน้า 4-5

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ข้าวอินทรีย์;การส่งเสริมการผลิต;เกษตรกร;การอบรม;พื้นที่เป้าหมาย;มาตรฐานการผลิต;การตลาด;ราคา

 • TAB000125611139

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University