การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว (นาแปลงใหญ่) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต

รายละเอียด

 • การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว (นาแปลงใหญ่) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • เม.ย. 2559

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 หน้า 4-7

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • F01-การผลิตพืช

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • ข้าว;นาแปลงใหญ่;เกษตรแปลงใหญ่;การส่งเสริมการเกษตร;ประสิทธิภาพ;คุณภาพผลผลิต;การลดต้นทุน;ปัจจัยการผลิต;การจัดการ;การตลาด

 • TAB000125593392

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University