ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 จำนวน 76 จังหวัด พื้นที่ 54.80 ล้านไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 22.89 ล้านตัน (ตอน 1)

รายละเอียด

 • ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 จำนวน 76 จังหวัด พื้นที่ 54.80 ล้านไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 22.89 ล้านตัน (ตอน 1)

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • มิ.ย. 2559

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 หน้า 3

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าว;พื้นที่เป้าหมาย;การปลูกข้าว;การส่งเสริม;พื้นที่ปลูก;ผลผลิต;ปี 2559/60

 • TAB000125593384

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University