ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2559/60

รายละเอียด

 • ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2559/60

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • พ.ค. 2559

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 หน้า 8-11

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • F01-การผลิตพืช

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ข้าว;พื้นที่เป้าหมาย;การส่งเสริม;การปลูก;พื้นที่ปลูก;ผลผลิต;ปี 2559/60;แผนการผลิต;การตลาด;ปัจจัยการผลิต

 • TAB000125593390

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University