คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย

รายละเอียด

 • คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • เม.ย. 2560

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 หน้า 4-5

 • ไทย

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • ข้าว;คุณค่าทางธัญโอสถ;คุณค่าทางอาหาร;การป้องกันโรค;การรักษาโรค

 • TAB000125604483

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University