กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

รายละเอียด

 • กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • มี.ค. 2560

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 หน้า 3

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าว;ข้อมูลสารสนเทศ;ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร;การเชื่อมโยง;กรมการข้าว;กรมส่งเสริมการเกษตร

 • TAB000125604482

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University