การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

รายละเอียด

 • การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 • Farmer empowerment to eliminate the BPH outbreak

 • ไม่ระบุ

 •   พรศิริ เสนากัสป์

 • หนังสือ

 • 978-616-358-202-7

 • กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าว;เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล;แมลงศัตรูพืช;การระบาด;ชาวนา;การเสริมสร้างพลังอำนาจ;การแก้ไขปัญหาการระบาด;การป้องกันกำจัด;การบริหารจัดการแบบบูรณาการ;การพัฒนาสมรรถนะชาวนา;ความรู้;การเฝ้าระวัง;การเตือนภัย;การมีส่วนร่วม;เครื่องมือ;ทรัพยากร

 • Oryza sativa;Brown planthopper;Nilaparvata lugens;Outbreak;Farmer empowerment;Eliminate;Insect control

 • TAB000025610178

 • [1] พรศิริ เสนากัสป์ (กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University