สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

รายละเอียด

 • สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

 • Thailand Rice Science Institute

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • ต.ค. 2559

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 4-5

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • D10-การบริหารรัฐกิจ

 • ข้าว;สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ;หน้าที่;การดำเนินงาน;จ.สุพรรณบุรี

 • TAB000125601235

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University