ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในข้าวนาสวนชลประทาน

รายละเอียด

 • ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในข้าวนาสวนชลประทาน

 • Impact of recommended insecticides on natural enemies in irrigated rice ecosystem

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการและเสอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

 • [Proceedings of the 4th tropical sub-tropical crops research symposium]

 • 2553

 •   จินตนา ไชยวงศ์
    วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
    สุกัญญา เทพันดุง

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
  สถาบันอาหาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • 22-23 ก.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 202 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • T01-มลพิษ

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าว;ข้าวนาชลประทาน;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ศัตรูธรรมชาติ;สารป้องกันกำจัดแมลง;Beauveria bassiana;ผลกระทบสิ่งแวดล้อม;

 • Rice;Irrigated rice;Biodiversity;Natural enemies;Insecticides;Beauveria bassiana;Environmental impact;

 • ข้าวนาสวนชลประทาน;พันธุ์สุพรรณบุรี1;ดัชนีความหลากชนิด;ศัตรูธรรมชาติ;เพลี้ยกระโดด;สารฆ่าแมลง;สารไดโนทีฟูแรน;ไทอะมีโทแซม;เบนซัลแทป;คลอไทอะนิดิน;อิทิโพรล;น้ำหมักชีวภาพ;เชื้อราบิวเวอเรีย;ผลกระทบต่อศัตรูธรรมชาติ

 • Irrigated rice ecosystem;Suphan Buri 1 rice varieties;Species diversity;Natural enemies;Hoppers;Insecticides;Dinotefuran;Thiamethoxam;Bensultap;Clothianidin;Ethiprole;Bio-extract;Beauveria bassiana;Impact

 • TAB000025591245

 • [1] จินตนา ไชยวงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [3] สุกัญญา เทพันดุง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Chaiwong, J. (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [2] Sriratanasak, W. (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [3] Tepandung, S. (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University