การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

 • Determination of heavy metals (Cd, Cr and Pb) in thai rice

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Science, Genetic Engineering, Architecture and Engineering, Agro-Industry, Natural Resources and Environment

 • 2559

 •   วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์
    ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม
    รัฐธิภา ธนารักษ์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-278-304-3

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1194 หน้า

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ข้าว;โลหะหนัก;แคดเมียม;โครเมียม;ตะกั่ว;การปนเปื้อน;ความเป็นพิษ;การควบคุมคุณภาพ;การรับประกันคุณภาพ;กฎข้อบังคับทางการตลาด;การส่งออก;

 • Rice;Heavy metals;Cadmium;Chromium;Lead;Contamination;Toxicity;Quality controls;Quality assurance;Market regulations;Exports;

 • ข้าว;ปริมาณโลหะหนัก;แคดเมียม;โครเมียม;ตะกั่ว;การปนเปื้อน;การประกันคุณภาพ;การส่งออก;ความเป็นพิษ

 • Rice;AAS;Graphite furnace;Heavy metal;Cadmium;Chromium;Lead;Exporting;Atomic absorption spectroscopy-graphite

 • KC5405008

 • [1] วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
  [2] ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
  [3] รัฐธิภา ธนารักษ์ (กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์)

 • [1] Wipada Siri-anusornsak (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment and Research Division)
  [2] Siriwan Soiklom (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment and Research Division)
  [3] Ratthipha Thanaruksa (Rice Department, Bangkok (Thailand). Surin Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University