การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

รายละเอียด

 • การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

 • DNA fingerprinting of Thai local rice from National Rice Germplasm Bank

 • ไม่ระบุ

 •   พยอม โคเบลลี่
    วราพงษ์ ชมาฤกษ์
    พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
    พิกุล ลีลากุด
    สมทรง โชติชื่น
    สมหมาย ศรีวิสุทธิ์

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • -
  กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • ปทุมธานี

 • 15 แผ่น

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza;พันธุ์;พันธุ์ดั้งเดิม;การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ;เครื่องหมายทางพันธุกรรม;แหล่งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม;

 • Oryza;Varieties;Land varieties;DNA fingerprinting;Genetic markers;Germplasm collections;

 • ข้าวพื้นเมืองไทย;ลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอ;เครื่องหมายโมเลกุล;การเรียงตัวของดีเอ็นเอ;ความใกล้ชิดทางพันธุกรรม;พันธุ์

 • Thai local rice;DNA fingerprinting;Molecular markers;National Rice Germplasm Bank

 • RIC020892

 • [1] พยอม โคเบลลี่ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)
  [2] วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)
  [3] พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)
  [4] พิกุล ลีลากุด (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)
  [5] สมทรง โชติชื่น (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [6] สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Payorm Cobelli (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chachoengsao Rice Research Center)
  [2] Varapong Chamarerk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ubon Ratchathani Rice Research Center)
  [3] Poonsak Mekwatanakarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ubon Ratchathani Rice Research Center)
  [4] Phikul Leelagud (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ubon Ratchathani Rice Research Center)
  [5] Somsong Chotechuen (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [6] Sommai Seewisut (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chachoengsao Rice Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University