การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • Increasing rice seed production by participation of active farmer groups in Ayutthaya

 • ไม่ระบุ

 •   สุรพล จัตุพร
    กฤษณ์กมล เปาทอง
    นิพนธ์ เทียมหงษ์
    อัญชลี ประเสริฐศักดิ์

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • ปทุมธานี

 • 12 แผ่น

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • E50-ชนบท

 • Oryza sativa;การผลิตเมล็ดพันธุ์;คุณภาพ;เมล็ดพันธุ์;ต้นทุนในการผลิต;ผลิตภาพ;ประเทศไทย;

 • Oryza sativa;Seed production;Quality;Seed;Production costs;Productivity;Thailand;

 • ข้าว;เมล็ดพันธุ์;การมีส่วนร่วม;ประสิทธิภาพการผลิต;กลุ่มเกษตรกร;การผลิตเมล็ดพันธุ์;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;ต้นทุนการผลิต;ผลตอบแทน;จ.อยุธยา

 • Rice;Participation;Productivity;Farmers;Ayutthaya province

 • RIC020896

 • [1] สุรพล จัตุพร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [2] กฤษณ์กมล เปาทอง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา)
  [3] นิพนธ์ เทียมหงษ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา)
  [4] อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มวิชาการ)

 • [1] Surapol Chatuporn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [2] Kritkamol Paothong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ayutthaya Rice Research Center)
  [3] Nipon Teimhong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ayutthaya Rice Research Center)
  [4] Alchalie Prasertsak (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University