ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้ง

รายละเอียด

 • ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้ง

 • 2558

 •   อังศุธรย์ วสุสัณห์
    สุนันทา วงศ์ปิยชน
    กัญญา เชื้อพันธุ์
    วัชรี สุขวิวัฒน์
    ปราณี มณีนิล
    สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

 • การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกประจำปี 2557, 18-20 มีนาคม 2558, สุพรรณบุรี

 • 234 หน้า

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;กลูโคส;สตาร์ช;อินซูลิน;

 • Rice;Glucose;Starch;Insulin;

 • คาร์โบไฮเดรต;ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็ว;ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้า;ข้าวกล้อง;ข้าวกล้องงอก;ข้าวสาร

 • Carbohydrates,;Rapidly available glucose,;Slowly available glucose,;Pre-germinated brown rice,;Brown rice,;Milled rice

 • [1] อังศุธรย์ วสุสัณห์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] สุนันทา วงศ์ปิยชน (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [3] กัญญา เชื้อพันธุ์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [4] วัชรี สุขวิวัฒน์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [5] ปราณี มณีนิล (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [6] สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

  เพิ่มเติม

 • [1] Angsutorn Wasusun (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division)
  [2] Sunanta Wongpiyachon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Pathum Thani Rice Research Center)
  [3] Kunya Cheaupun (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Pathum Thani Rice Research Center)
  [4] Watcharee Sukviwat (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Pathum Thani Rice Research Center)
  [5] Pranee Maneenin (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Pathum Thani Rice Research Center)
  [6] Suphannika Pakkethati (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University