ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย

รายละเอียด

 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย

 • 2558

 •   รณชัย ช่างศรี
    กฤษณา สุดทะสาร
    ปริชาติ คงสุวรรณ
    พัชราภรณ์ รักชุม
    ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์
    ธานี ชื่นบาน
    วราภรณ์ วงศ์บุญ

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

 • การประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558, 11-13 มีนาคม 2558, อุบลราชธานี

 • 290 หน้า

 • A50-วิจัยเกษตร

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าว;เมล็ดพันธุ์;แมลงทำลายเมล็ดพันธุ์พืช;การคลุกเมล็ด;โรคเมล็ดพันธุ์;น้ำชลประทาน;การขาดน้ำของดิน;

 • Rice;Seed;Seed damaging insects;Seed dressing;Seed pathology;Irrigation water;Soil water deficit;

 • ข้าวหอมมะลิไทย;ขาวดอกมะลิ 105;กข15;การขาดน้ำและปริมาณ2AP ในข้าว;ธาตุอาหารพืชและปริมาณ2AP ในข้าว;เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว;ข้าวหอมมะลินอกฤดู

 • Thai Hom Mali Rice;KDML 105;RD15;Water deficit and 2AP in rice;Plant nutrition and 2AP in rice;Postharvest technology;Hom mali growing off-season

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)
  [2] กฤษณา สุดทะสาร (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)
  [3] ปริชาติ คงสุวรรณ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา)
  [4] พัชราภรณ์ รักชุม (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)
  [5] ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา)
  [6] ธานี ชื่นบาน (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์)
  [7] วราภรณ์ วงศ์บุญ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Ronnachai Changsri (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Chum Phae Rice Research Center)
  [2] Grissana Sudtasarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Ubon Ratchathani Rice Research Center)
  [3] Pharichart Khongsuwan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Nakhon Ratchasima Rice Research Center)
  [4] Patcharaporn Rakchum (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Sakon Nakhon Rice Research Center)
  [5] Duangjai Suriyaarunroj (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Nakhon Ratchasima Rice Research Center)
  [6] Thani Chuenban (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Surin Rice Research Center)
  [7] Waraporn Wongboon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Ubon Ratchathani Rice Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University