ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก

รายละเอียด

 • ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก

 • [Proceeding of rice research conference 2013: Rice research center groups in central, eastern and western region]

 • 2557

 •   ภคินี อัครเวสสะพงศ์
    สุนันทา วงศ์ปิยชน
    กัญญา เชื้อพันธุ์
    วัชรี สุขวิวัฒน์
    ปราณี มณีนิล
    อังศุธรย์ วสุสัณห์
    ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2556, 26-28 มี.ค. 2557, กาญจนบุรี

 • 268 หน้า

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;ปริมาณน้ำตาลในเลือด;กลูโคส;เส้นใย;การปรับสภาพก่อนเมล็ดงอก;โรคเบาหวาน;

 • Rice;Blood sugar;Glucose;Fibres;Pregermination;Diabetes;

 • ข้าวกล้อง;ข้าวกล้องงอก;โรคเบาหวาน;อินซูลิน;ค่าดัชนีน้ำตาล

 • Glycemic index;Insulin;Diabetes;Pre-germinated brown rice;Brown rice

 • RIC021101

 • [1] ภคินี อัครเวสสะพงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] สุนันทา วงศ์ปิยชน (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [3] กัญญา เชื้อพันธุ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [4] วัชรี สุขวิวัฒน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [5] ปราณี มณีนิล (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [6] อังศุธรย์ วสุสัณห์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [7] ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักวิจัย)

  เพิ่มเติม

 • [1] Pakinee Akkaravessapong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [2] Sunanta Wongpiyachon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [3] Kunya Cheaupan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [4] Watcharee Sukviwat (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [5] Pranee Maneenin (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [6] Angsutorn Wasusun (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [7] Sriwatana Songchitsomboon (Mahidol University, Bangkok (Thailand). Faculty of Medicine. Ramathibodi Hospital. Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University