โครงการการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย

รายละเอียด

 • โครงการการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย

 • [Proceeding of rice research conference 2013: Rice research center groups in central, eastern and western region]

 • 2556

 •   อมรรัตน์ อินทร์มั่น
    สมหมาย เลิศนา
   

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2556, 26-28 มี.ค. 2557, กาญจนบุรี

 • 268 หน้า

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • ข้าว;การสำรวจข้อมูลระยะไกล;ผลผลิต;การประกันพืชผล;ต้นทุนในการผลิต;การขนส่ง;Oryza sativa;ประเทศไทย;

 • Rice;Remote sensing;Yields;Crop insurance;Production costs;Transport;Oryza sativa;Thailand;

 • ข้าว;การประกันภัยพืชผล;การผลิตข้าว;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ภาพถ่ายดาวเทียม;การสำรวจระยะไกล

 • Remote sensing;Crop insurance;Rice production;GIS;Landsat;Rice

 • RIC021103

 • [1] อมรรัตน์ อินทร์มั่น (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [2] สมหมาย เลิศนา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา)
  [3] (-)

 • [1] Amornrat Intrman (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Suphan Buri Rice Research Center)
  [2] Sommai Lerthna (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Nakhon Ratchasima Rice Research Center)
  [3] Nelson, Andrew (International Rice Research Institute, Los Banos (Philippines))
  [4] Setiyono, Tri Deri (International Rice Research Institute, Los Banos (Philippines))
  [5] Holecz, Francesco (Sarmap-Cascine di Barico 10, Purasca (Switzerland))
  [6] Barbieri, Massimo (Sarmap-Cascine di Barico 10, Purasca (Switzerland))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University