การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

 • การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

 • [Proceeding of rice research symposium 2013: Rice research center groups in upper and lower northern region]

 • 2556

 •   ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
    อมรรัตน์ อินทร์มั่น
    นงนุช ประดิษฐ์
    กิ่งแก้ว คุณเขต

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

 • การสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2556, 26-27 มี.ค. 2556, เชียงใหม่

 • 312 หน้า

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าว;ข้าวนาดำ;การเขตกรรม;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ฤดูฝน;ดาวเทียม;การพยากรณ์ผลผลิต;ประเทศไทย;

 • Rice;Wetland rice;Cultivation;Geographical information systems;Wet season;Satellites;Yield forecasting;Thailand;

 • ข้าวนาปี;ภาพถ่ายดาวเทียม;ดาวเทียมธีออส;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์;พื้นที่ปลูกข้าว;ผลผลิต;การพยากรณ์;จ.เชียงราย;จ.แม่ฮ่องสอน

 • Wet season rice;Satellite image;THEOS satellite;GIS;Chiang Rai province;Mae Hong Son province

 • RIC021070

 • [1] ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)
  [2] อมรรัตน์ อินทร์มั่น (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [3] นงนุช ประดิษฐ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)
  [4] กิ่งแก้ว คุณเขต (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Piyapan Srikoom (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Rai Rice Research Center)
  [2] Amornrat Intrmun (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Suphan Buri Rice Research Center)
  [3] Nong-Nouch Pradit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Mae Hong Son Rice Research Center)
  [4] Kingkaew Kunket (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University