การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

 • การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • [Proceeding of rice and temperate cereal crops conference 2014: Rice research center groups in north-eastern region]

 • 2557

 •   สมหมาย เลิศนา

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2557: กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 19-21 มี.ค. 2557, หนองคาย

 • 299 หน้า

 • P40-อุตุนิยมวิทยา

 • F01-การผลิตพืช

 • C20-การส่งเสริม

 • ข้าว;เกษตรกร;การมีส่วนร่วมของเกษตรกร;การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;การปรับตัว;ผลผลิต;ระบบนิเวศเกษตร;สภาพแวดล้อม;ประเทศไทย;

 • Rice;Farmers;Farmer participation;Climatic change;Adaptation;Yields;Agroecosystems;Environment;Thailand;

 • ข้าว;การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ;เกษตรกร;การผลิตข้าว;นาน้ำฝน;การปรับตัวของเกษตรกร;การพึ่งตนเอง;การมีส่วนร่วม;การแลกเปลี่ยนเรียนรู้;การพัฒนาขีดความสามารถ;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Rainfed lowland rice;Climate change;Adaptation;Participation;Strengthening;Knowledge exchange;Northeastern

 • RIC021119

 • [1] สมหมาย เลิศนา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา)

 • [1] Sommai Lertna (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Nakhon Ratchasima Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University