การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

 • การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

 • Application of THEOS satellite image for assessment wet season rice area in Chiang Rai and Mae Hong Son provinces

 • เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

 • Proceedings of the 30th Rice and Temperate Cereal Crops Annual Conference 2013

 • 2556

 •   ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
    อมรรัตน์ อินทร์มั่น
    นงนุช ประดิษฐ์
    กิ่งแก้ว คุณเขต

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556, 5-7 มิ.ย. 2556, กรุงเทพฯ

 • 326 หน้า

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • ข้าว;นาข้าว;ข้าวนาดำ;ผลผลิต;แผนที่วิทยา;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ฤดูฝน;พื้นโลก;ดาวเทียม;

 • Rice;Rice fields;Wetland rice;Yields;Cartography;Geographical information systems;Wet season;Earth;Satellites;

 • การผลิตข้าว;ภาพถ่ายดาวเทียม;ดาวเทียมธีออส;จ.เชียงราย;จังหวัดแม่ฮ่องสอน;ฤดูนาปี

 • Rice production;Satellite image;THEOS satellite;Chiang Rai province;Mae Hong Son province;Wet season

 • RIC021015

 • [1] ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)
  [2] อมรรัตน์ อินทร์มั่น (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [3] นงนุช ประดิษฐ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)
  [4] กิ่งแก้ว คุณเขต (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Piyapan Srikoom (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Rai Rice Research Center)
  [2] Amornrat Intrmun (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Suphan Buri Rice Research Center)
  [3] Nong-Nouch Pradit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Mae Hong Son Rice Research Center)
  [4] Kingkaew Kunket (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University