คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป

รายละเอียด

 • คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 82 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

 • ข้าว;เกษตรกรรม;การจัดการ;คุณภาพ;นโยบาย;การผลิต;ความปลอดภัย;พิษตกค้าง;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;วัชพืช;สารป้องกันกำจัดวัชพืช;ข้าวเปลือก;

 • Rice;Agriculture;Management;Quality;Policies;Production;Safety;Residues;Pesticides;Weeds;Herbicides;Paddy;

 • ข้าว;การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี;ระบบการจัดการคุณภาพ;คุณภาพข้าว;นโยบาย;การผลิตข้าว;แผนควบคุมการผลิต;ความปลอดภัย;สารพิษตกค้าง;การจัดการ;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;วัชพืช;การป้องกันวัชพืช;สารป้องกันกำจัดวัชพืช;คุณภาพข้าวเปลือก;การลดความชื้น

 • Rice;GAP;Good agricultural practice;Quality management;Rice production

 • TAB000025590267

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University