คู่มือเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน: การผลิตข้าวในระบบคุณภาพครบวงจร

รายละเอียด

 • คู่มือเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน: การผลิตข้าวในระบบคุณภาพครบวงจร

 • ไม่ระบุ

 •   สุกัญญา กองเงิน

 • หนังสือ

 • 978-974-403-868-5

 • กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 73 หน้า

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • การผลิต;ข้าว;เกษตรอินทรีย์;การเตรียมพื้นที่;ดินเปรี้ยวจัด;การวิเคราะห์ดิน;การปรับปรุงดิน;การเพิ่มผลผลิต;ถั่วพุ่ม;ปุ๋ยพืชสด;การใส่ปุ๋ย;ปุ๋ยอินทรีย์;พลาสติก;การบรรจุหีบห่อ;

 • Production;Rice;Organic agriculture;Site preparation;Acid sulphate soils;Soil analysis;Soil improvement;Yield increases;Cowpeas;Green manures;Fertilizer application;Organic fertilizers;Plastics;Packaging;

 • การผลิตข้าว;ระบบการผลิต;ระบบGAP;ระบบอินทรีย์;การลดต้นทุน;การเตรียมดิน;ดินเปรี้ยวจัด;คินเค็ม;การวิเคราะห์ดิน;การปรับปรุงดิน;การเพิ่มผลผลิต;โสนอัฟริกัน;ถั่วพุ่ม;ปุ๋ยพืชสด;การใส่ปุ๋ย;ปุ๋ยอินทรีย์;การบำรุงดิน;การผลิตข้าวถุง;พลาสติก;การบรรจุถุง;การแปรรูปข้าว

 • Rice production

 • TAB000025590244

 • [1] สุกัญญา กองเงิน (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University