ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย

รายละเอียด

 • ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย

 • 2553

 •   ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
    นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ
    อัมรา เวียงวีระ
    ลัดดา วิริยางกูร
    วิไลลักษณ์ สุขปราการ
    สำเริง แซ่ตัน
    วัชรา ชำนาญวงศ์
    ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์
    สุคนธ์ ท้วมมา
    สมใจ แก้วสร

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • ISBN 978-974-403-707-7

 • กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 117 หน้า

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • Oryza sativa;ข้าว;พันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์พืช;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การผลิตพืช;การควบคุมคุณภาพ;

 • Oryza sativa;Rice;Varieties;Plant breeding;Seed production;Plant production;Quality controls;

 • ข้าว;ข้าวจีไอ;ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง;ห่วงโซ่อุปทาน;สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;ระบบการผลิตข้าว;ระบบการควบคุมตรวจสอบ;การพัฒนาบรรจุภัณฑ์;การแปรรูป

 • Geographical Indication Rice;GI Rice;Sang Yod Maung Phatthalung Rice;Supply Chain

 • RIC040001

 • [1] ลัดดาวัลย์ กรรณนุช (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [2] นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [3] อัมรา เวียงวีระ (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [4] ลัดดา วิริยางกูร (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [5] วิไลลักษณ์ สุขปราการ (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [6] สำเริง แซ่ตัน (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [7] วัชรา ชำนาญวงศ์ (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [8] ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [9] สุคนธ์ ท้วมมา (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [10] สมใจ แก้วสร (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)

  เพิ่มเติม

 • [1] Laddawan Kunnoot (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [2] Nopharat Muangprasert (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [3] Amara Wiengweera (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [4] Ladda Viriyangkura (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [5] Wilailuk Sukprakan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [6] Somreang Saeton (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [7] Wachara Chamnanwong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [8] Thantawan Vathanavalun (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [9] Sukon Thuamma (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)
  [10] Somjai Kaewsorn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Product Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University