การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

รายละเอียด

 • การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 • Environmental management in high amylose rice production for organic standard

 • ไม่ระบุ

 •   อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
    นิตยา รื่นสุข
    กฤษณ์กมล เปาทอง

 • หนังสือ

 • 978-616-358-073-3

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • กรุงเทพฯ

 • 36 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • ข้าว;เกษตรอินทรีย์;ผลิตภัณฑ์การเกษตร;วิธีการเพาะปลูก;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การผลิต;

 • Rice;Organic agriculture;Agricultural products;Cultural methods;Pest control;Production;

 • ข้าวอินทรีย์;เกษตรอินทรีย์;สินค้าเกษตรอินทรีย์;ระบบเกษตรอินทรีย์;การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม;วิธีการปลูกข้าวอินทรีย์;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การอบดิน;การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม;การผลิตข้าว

 • Ricre production;Organic standard;Environmental management

 • TAB000025580735

 • 20160035

 • [1] อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [2] นิตยา รื่นสุข (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [3] กฤษณ์กมล เปาทอง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)

 • [1] Aphichat Lawanprasert (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [2] Nittaya Ruensuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [3] Kritkamon Paothong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University