คู่มือชาวนาอาสา: ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

รายละเอียด

 • คู่มือชาวนาอาสา: ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

 • 2556

 •   พรศิริ เสนากัสป์
    วิชชุดา รัตนากาญจน์
    วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
    สุกัญญา อรัญมิตร
    จินตนา ไชยวงศ์
    อรอนงค์ โคกสูงเนิน
    ฮาดี สะมะลี

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 978-974-403-975-0

 • กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 87 หน้า

 • H10-ศัตรูพืช

 • H20-โรคพืช

 • แมลงศัตรู;ข้าว;การป้องกันกำจัดแมลง;โรคพืช;สาเหตุของโรค;อาการ;การควบคุมโรค;

 • Pest insects;Rice;Insect control;Plant diseases;Disease course;Symptoms;Disease control;

 • แมลงศัตรูข้าว;สัตว์ศัตรูข้าว;ลักษณะแมลง;การเข้าทำลายข้าว;การป้องกันกำจัด;โรคข้าว;สาเหตุโรค;อาการของโรค;การป้องกันโรค

 • Rice insect pests

 • TAB000025570644

 • [1] พรศิริ เสนากัสป์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] วิชชุดา รัตนากาญจน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [3] วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [4] สุกัญญา อรัญมิตร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [5] จินตนา ไชยวงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [6] อรอนงค์ โคกสูงเนิน (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [7] ฮาดี สะมะลี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University