การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว

รายละเอียด

 • การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว

 • ไม่ระบุ

 •   กู้เกียรติ สร้อยทอง

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

 • [ม.ป.ท.]

 • 106 หน้า

 • C20-การส่งเสริม

 • Oryza sativa;กิจกรรมการส่งเสริม;คุณภาพการผลิต;

 • Oryza sativa;Extension activities;Processing quality;

 • ข้าว;ความสำคัญ;ปัญหา;การส่งเสริมการผลิตข้าว;วิวัฒนาการงานส่งเสริมการผลิตข้าว;ลักษณะและขอบเขตของงานส่งเสริมการเกษตร;ทฤษฎีเกี่ยววข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร;บทบาทงานส่งเสริมการเกษตร;ระบบงานวิจัยและงานส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว;บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการผลิตข้าว;แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าว

 • Rice;Quality improvement;Thailand

 • TAB000225540111

 • [1] กู้เกียรติ สร้อยทอง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University