คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

รายละเอียด

 • คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

 • 2554

 •   ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
    ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

 • หนังสือ

 • 978-974-225-759-0

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมการข้าว
  มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 64 หน้า

 • P30-ปฐพีวิทยา

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดิน;ชนิดดิน;ปุ๋ย;ปุ๋ยชีวภาพ;ทรัพยากรธรรมชาติ;ธาตุอาหารพืช;ผลิตภาพของที่ดิน;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การจัดสรรทรัพยากร;การสุ่มตัวอย่าง;การวิเคราะห์ดิน;การอนุรักษ์ดิน;

 • Soil;Soil types;Fertilizers;Biofertilizers;Natural resources;Plant nutrition;Land productivity;Pesticides;Resource allocation;Sampling;Soil analysis;Soil conservation;

 • ดิน;ชุดดิน;ปุ๋ยเคมี;น้ำหมักชีวภาพ;ทรัพยากรธรรมชาติ;หน้าตัดดิน;การเจริญเติบโตของพืช;ธาตุอาหารของพืช;ผลิตภาพของดิน;สารฆ่าศัตรูพืช;การจัดการ;ปุ๋ยสั่งตัด;วิธีเก็บตัวอย่างดิน;การวิเคราะห์ดิน;การอนุรักษ์ดิน

 • Soil;Soil series;Fertilizers;Bioextract;Natural resources;Nutrition;productivity;Pesticides;Management;Soil sampling;Soil analysis;Conservation

 • TAB000225540095

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University