การจำแนกข้าวหอมมะลิโดยสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุลและคีโมเมทริกส์: รายงานการวิจัย

รายละเอียด

 • การจำแนกข้าวหอมมะลิโดยสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุลและคีโมเมทริกส์: รายงานการวิจัย

 • Classification of HOm Mali rice by molecular spectroscopy and chemometrics: [Research report]

 • 2553

 •   กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
    อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข
    สนอง เอกสิทธิ์
    สุรพล ใจดี
    บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
    พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
    อัฒพล สุวรรณวงศ์
    ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์
    สถาพร กาญจนพันธุ์
    วารี ไชยเทพ
    ศุภชัย แตงสุวรรณ
    พีรพล รัตนะ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 173 หน้า

 • E70-การค้า/การตลาด

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza sativa;ข้าว;พันธุ์;การปลอมปน;การควบคุมคุณภาพ;การแยก;สเปกโทรเมตรี;อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี;

 • Oryza sativa;Rice;Varieties;Adulteration;Quality controls;Separating;Spectrometry;Infrared spectrophotometry;

 • ข้าวหอมมะลิ;พันธุ์ขาวดอกมะลิ105;พันธุ์ กข15;การจำแนกข้าวหอมมะลิ;สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล;วิธีคีโมเมทริกส์;เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี;เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี;การปลอมปนของข้าว

 • Oryza sativa;Hom Mali Rice;Khao dawk Mali 105;RD 15 rice;Molecular spectroscopy;Chemometrics;Infrared spectroscopy;Near infrared spectroscopy;Contaminated rice

 • TAB000025551068

 • [1] กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [2] อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน)
  [3] สนอง เอกสิทธิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้)
  [4] สุรพล ใจดี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์)
  [5] บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [6] พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)
  [7] อัฒพล สุวรรณวงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)
  [8] ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [9] สถาพร กาญจนพันธุ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่)
  [10] วารี ไชยเทพ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [11] ศุภชัย แตงสุวรรณ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [12] พีรพล รัตนะ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช)

  เพิ่มเติม

 • [1] Kamonwan Tangcharoenbamrungsuk (Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science and Technology)
  [2] Arunchai Tangcharoenbamrungsuk (Surindra Rajabhat University, Surin (Thailand). Faculty of Science and Technology)
  [3] Sanong Ekkasit (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry. Sensor Research Unit)
  [4] Suraphon Chaidi (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Surin Rice Research Center)
  [5] Bundit Warinrak (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phrae Rice Research Center)
  [6] Phunsak Mekwatthanakan (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ubon Ratchathani Rice Research Center)
  [7] Akhaphon Suwannawong (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chum Phae Rice Research Center)
  [8] Lue-chai Arayarangsarit (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [9] Sathaphon Kanchanaphan (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Mai Rice Research Center)
  [10] Wari Chaithep (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [11] Suphachai Taengsuwan (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Suphan Buri Rice Research Center)
  [12] Phiraphon Rattana (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Nakhon Si Thammarat Rice Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University