ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคกลางและปฏิกิริยาต่อพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่

รายละเอียด

 • ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคกลางและปฏิกิริยาต่อพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่

 • Biotypes of brown planthopper in central region and reaction on commonly grown rice varieties

 • ไม่ระบุ

 •   ปรางค์นัดดา ประกอบนา
    ปภพ สินชยกุล
    วิชัย สรพงษ์ไพศาล
    คณิตา เกิดสุข
    อารยา บุญศักดิ์
    วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

 • Journal of Agricultural Science and Management

 • ก.ย.-ธ.ค. 2564

 • 4/48-58

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4648/2260

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล;แมลงศัตรูพืช;ชีวชนิด;การควบคุมแมลงศัตรูพืช;พันธุ์ข้าว;พันธุ์ต้านทาน

 • KUJOUR03500108

 • [1] ปรางค์นัดดา ประกอบนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา)
  [2] ปภพ สินชยกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา)
  [3] วิชัย สรพงษ์ไพศาล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
  [4] คณิตา เกิดสุข (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [5] อารยา บุญศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
  [6] วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง)

  เพิ่มเติม

 • [1] Prangnadda Prakobna (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Entomology)
  [2] Pabhop Sinchayakul (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Entomology)
  [3] Wichai Sorapongpaisal (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Research and Academic Service Center)
  [4] Kanita Kerdsuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Phitsanulok Rice Research Center)
  [5] Araya Bunsak (Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Food and Agricultural Technology)
  [6] Weerathep Pongprasert (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). National Biological Control Research Center. Lower Northern Regional Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University