การเลี้ยงกบ

รายละเอียด

 • การเลี้ยงกบ

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • กบ;การเพาะเลี้ยงกบ;ต้นทุน;

 • Frogs;Frog culture;Costs;

 • กบ;บ่อเลี้ยง;การเลี้ยง;การดูแล;ต้นทุน

 • True frog;Ranidae;Frog culture;Costs

 • TAB000225521231

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University