การเลี้ยงปลาช่อน

รายละเอียด

 • การเลี้ยงปลาช่อน

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M01-การประมง/การเพาะเลี้ยง

 • Channa striata;Channa;บ่อปลา;ผลิตภัณฑ์ปลา;

 • Channa striata;Channa;Fish ponds;Fish products;

 • ปลาช่อน;การเตรียมบ่อ;การเลี้ยง;ผลผลิต

 • Common snakehead;Chevron snakehead;Striped snakehead;Channa striata;Fish ponds;Fish products

 • TAB000225521230

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University