การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว

รายละเอียด

 • การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M01-การประมง/การเพาะเลี้ยง

 • E70-การค้า/การตลาด

 • Puntius gonionotus;ปลาน้ำจืด;การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ;บ่อปลา;การใส่ปุ๋ย;ต้นทุน;ผลิตภัณฑ์ประมง;ค่าตอบแทน;

 • Puntius gonionotus;Freshwater fishes;Aquaculture;Fish ponds;Fertilizer application;Costs;Fishery products;Compensation;

 • ปลาตะเพียนขาว;บ่อเลี้ยง;การเลี้ยง;บ่อดิน;การเลี้ยงในนาข้าว;การใส่ปุ๋ย;ต้นทุน;ผลผลิต;ผลตอบแทน

 • Puntius gonionotus;Jawa;Aquarium;Aquaculture;Fish ponds;Costs;Fishery products;Compensation

 • TAB000225521228

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University