การเลี้ยงปลาหมอไทย

รายละเอียด

 • การเลี้ยงปลาหมอไทย

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M01-การประมง/การเพาะเลี้ยง

 • Anabas testudineus;Anabantidae;พ่อแม่พันธุ์สัตว์;การวางไข่;

 • Anabas testudineus;Anabantidae;Breeding stock;Oviposition;

 • ปลาหมอไทย;การเลี้ยง;ลักษณะน้ำ;การเตรียมบ่อเลี้ยง;พ่อแม่พันธุ์;การวางไข่

 • Anabantidae;Anabas testudineus;Climbing perch;Breeding stock;Oviposition

 • TAB000225521227

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University