การเลี้ยงปลาบู่

รายละเอียด

 • การเลี้ยงปลาบู่

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M01-การประมง/การเพาะเลี้ยง

 • E70-การค้า/การตลาด

 • Gobiidae;การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง;การผลิตทางประมง;การตลาด;ต้นทุน;ค่าตอบแทน;

 • Gobiidae;Cage culture;Fishery production;Marketing;Costs;Compensation;

 • ปลาบู่;ปัจจัย;การเลี้ยงในกระชัง;ผลผลิต;ตลาด;ผลตอบแทน

 • Goby;Gobiidae;Cage culture;Fishery production;Marketing;Costs;Compensation

 • TAB000225521226

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University