โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

รายละเอียด

 • โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

 • Instant porridge from germinated brown rice

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2551 เล่มที่ 2/2

 • [Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference 2008 volume 2/2]

 • 2551

 •   สุภาณี จงดี
    กฤษณา สุดทะสาร
    รานี เคนเหลื่อม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2551

 • ชลบุรี

 • 8-10 เม.ย. 2551

 • กรุงเทพฯ

 • 228 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;อาหารกึ่งสำเร็จรูป;พันธุ์;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส;สารอาหาร;สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน;คุณภาพการเก็บ;

 • Rice;Instant foods;Varieties;Food processing;Organoleptic properties;Nutrients;Antioxidants;Keeping quality;

 • ข้าวกล้องงอก;โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป;พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;พันธุ์ปทุมธานี 1;กรรมวิธีการผลิต;คุณภาพทางประสาทสัมผัส;สารอาหาร;สารต้านอนุมูลอิสระ;อายุการเก็บรักษา

 • Instant porridge;Germinated brown rice

 • RIC020153

 • [1] สุภาณี จงดี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา)
  [2] กฤษณา สุดทะสาร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)
  [3] รานี เคนเหลื่อม (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)

 • [1] Supanee Jongdee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Nakornratchasima Rice Research Center)
  [2] Grissana Sudtasarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Sakonakorn Rice Research Center)
  [3] Ranee Kenlhaem (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ubonratchathani Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University