ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

รายละเอียด

 • ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

 • Puffed rice snack bar

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2551 เล่มที่ 2/2

 • [Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference 2008 volume 2/2]

 • 2551

 •   วัชรี สุขวิวัฒน์
    สุนันทา วงศ์ปิยชน

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2551

 • ชลบุรี

 • 8-10 เม.ย. 2551

 • กรุงเทพฯ

 • 228 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;อาหารขบเคี้ยว;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;ส่วนผสม;คุณภาพ;

 • Rice;Snack foods;Food processing;Ingredients;Quality;

 • ผลิตภัณฑ์ข้าว;ข้าวพอง;ข้าวพองอัดแท่ง;กรรมวิธีการผลิต;ส่วนผสม;คุณภาพ

 • Rice products;Puffed rice;Snack bar

 • RIC020152

 • [1] วัชรี สุขวิวัฒน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [2] สุนันทา วงศ์ปิยชน (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)

 • [1] Watcharee Sukviwat (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [2] Sunanta Wongpiyachon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University