การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์

รายละเอียด

 • การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์

 • Contamination of heavy metals in rice from organic paddy field

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาพืช

 • Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Plants

 • 2552

 •   นันทนา ชื่นอิ่ม
    นุษรา สินบัวทอง
    วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์
    วาสนา อินแกลง
    วิทสันติ หอมงาม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-660-328-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

 • กรุงเทพฯ

 • 17-20 มี.ค. 2552

 • กรุงเทพฯ

 • 641 หน้า

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Oryza sativa;นาข้าว;โลหะหนัก;โครเมียม;ตะกั่ว;ทองแดง;นิคเกิล;สังกะสี;เหล็ก;แคดเมียม;การปนเปื้อน;ปุ๋ยคอก;การใส่ปุ๋ย;ผลผลิตพืช;

 • Oryza sativa;Rice fields;Heavy metals;Chromium;Lead;Copper;Nickel;Zinc;Iron;Cadmium;Contamination;Farmyard manure;Fertilizer application;Crop yield;

 • ข้าว;ข้าวอินทรีย์;โลหะหนัก;การปนเปื้อน;การตกค้างของสารเคมี;สารเคมีทางการเกษตร;เมล็ดข้าวสาร;ต้นข้าว;ผลผลิต

 • Rice;Paddy field;Critical value;Heavy metal;Stem;Seed;Husk;Cow manures;Atomic absorption spectrophotometry

 • KC4701036

 • [1] นันทนา ชื่นอิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [2] นุษรา สินบัวทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [3] วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [4] วาสนา อินแกลง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [5] วิทสันติ หอมงาม (มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.ปทุมธานี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Nanthana Cheun-im (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment Center)
  [2] Nusara Sinbuathong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment Center)
  [3] Wiwat Ingkapradit (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Research and Development Office)
  [4] Vasana Inklang (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Research and Development Office)
  [5] Vithasanti Hom-ngarm (The Chaipattana Foundation, Bangkok (Thailand). Agricultural Service Center, The Chaipattana Foundation, Pathum Thani)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University