การสะสมโลหะหนักในดินปลูกข้าวอินทรีย์

รายละเอียด

 • การสะสมโลหะหนักในดินปลูกข้าวอินทรีย์

 • Accumulation of heavy metals in soil from organic paddy field

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาพืช

 • Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Plants

 • 2551

 •   นันทนา ชื่นอิ่ม
    นุษรา สินบัวทอง
    วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์
    กิ่งแก้ว คุณเขต
    วาสนา อินแกลง
    วิทสันติ หอมงาม

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

 • กรุงเทพฯ

 • 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551

 • กรุงเทพฯ

 • 663 หน้า

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • ดินนา;นาข้าว;Oryza sativa;เกษตรอินทรีย์;โลหะหนัก;มลพิษ;การวิเคราะห์ปริมาณ;ประเทศไทย;

 • Paddy soil;Rice fields;Oryza sativa;Organic agriculture;Heavy metals;Pollution;Quantitative analysis;Thailand;

 • ดินนา;ข้าวอินทรีย์;โลหะหนัก;การปนเปื้อน;การสะสม;การวิเคราะห์ปริมาณ;จ.ปทุมธานี

 • KC4601065

 • [1] นันทนา ชื่นอิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [2] นุษรา สินบัวทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [3] วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [4] กิ่งแก้ว คุณเขต (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [5] วาสนา อินแกลง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [6] วิทสันติ หอมงาม (กรมวิชาการเกษตร ศูนย์บริการวิชาการการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Nanthana Cheun-im (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment Center)
  [2] Nusara Sinbuathong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment Center)
  [3] Wiwat Ingkapradit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Research and Development Office)
  [4] Kinkeaw Koonket (Rice Department, Bangkok (Thailand). Research and Development Office)
  [5] Vasana Inklang (Rice Department, Bangkok (Thailand). Research and Development Office)
  [6] Vithasanti Hom-ngarm (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Service Center. Royal Advise Project, Pratumthani)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University