การศึกษาหาขนาดและรูปร่างของแปลงทดลองที่เหมาะสมรวมทั้งเทคนิคการวางแผนงานทดลองข้าว

รายละเอียด

 • การศึกษาหาขนาดและรูปร่างของแปลงทดลองที่เหมาะสมรวมทั้งเทคนิคการวางแผนงานทดลองข้าว

 • Study on the optimum plot size and field plot technique in rice uniformity data

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514

 • Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science

 • 2514

 •   สง่า ดวงรัตน์
    ปรียา เวสโกสิทธิ์
    ฉลวย บุญวิทย์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 769 หน้า

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • ORYZA SATIVA;PLOT DESIGN;FIELD SIZE;

 • ข้าว;แปลงทดลอง;ขนาด;รูปร่าง;การวางแผนการทดลอง

 • KC1001009

 • [1] สง่า ดวงรัตน์ (กรมการข้าว กองบำรุงพันธุ์ แผนกวิเคราะห์ผล)
  [2] ปรียา เวสโกสิทธิ์
  [3] ฉลวย บุญวิทย์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University