การสุ่มเลือกเพื่อศึกษาถึงลักษณะสำคัญบางประการของต้นข้าว

รายละเอียด

 • การสุ่มเลือกเพื่อศึกษาถึงลักษณะสำคัญบางประการของต้นข้าว

 • Sampling technique for measuring some important characteristics of rice

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514

 • Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science

 • 2514

 •   สง่า ดวงรัตน์
    ปรียา เวสโกสิทธิ์
    ปราโมทย์ อนุกูล

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 769 หน้า

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • ORYZA SATIVA;SAMPLING;GROWTH;YIELDS;

 • ข้าว;การสุ่มเลือก;การเจริญเติบโต;ผลผลิต

 • KC1001008

 • [1] สง่า ดวงรัตน์ (กรมการข้าว กองบำรุงพันธุ์ สถานีทดลองข้าวคลองหลวง)
  [2] ปรียา เวสโกสิทธิ์
  [3] ปราโมทย์ อนุกูล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University