กู้เกียรติ สร้อยทอง

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การปฏิบัติของชาวนาในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ปี 2550/2551 82 46 2552
การปฏิบัติของชาวนาในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ปี 2550/2551 0 0 2552
การผลิตข้าวขาวคุณภาพดี: โครงการพัฒนาการผลิตข้าวขาว เพื่อการส่งออก ปี 2550 0 20 2550
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ 85 35 2553
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ 0 0 2553
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่: รายงานการวิจัย 0 215 2552
การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว 0 538 ไม่ระบุ
องค์ความรู้เรื่องศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด 0 59 2553
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University