ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 สุนันทา วงศ์ปิยชน 87 0 ดู
2 วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ 78 620 ดู
3 นิตยา รื่นสุข 74 401 ดู
4 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 64 498 ดู
5 กัญญา เชื้อพันธุ์ 58 0 ดู
6 สุนิยม ตาปราบ 57 0 ดู
7 กิ่งแก้ว คุณเขต 56 0 ดู
8 อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ 54 0 ดู
9 วัชรี สุขวิวัฒน์ 50 300 ดู
10 รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ 48 401 ดู
11 วิชชุดา รัตนากาญจน์ 47 641 ดู
12 ภมร ปัตตาวะตัง 44 0 ดู
13 สุภาพร จันทร์บัวทอง 42 329 ดู
14 นลินี เจียงวรรธนะ 41 0 ดู
15 วาสนา อินแถลง 40 225 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University